Turvallinen talviuintipaikka

Talviuintipaikan suunnittelija, rakentaja ja ylläpitäjä löytää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilta ohjeita turvallisen talviuintipaikan rakentamiseen. Suomen Latu on ollut mukana laatimassa ohjeita.

Tukes valvoo talviuintipalvelujen turvallisuutta Suomessa. Kuluttajapalvelujen, kuten talviuinnin, turvallisuudesta on säädetty kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011)


Tukes oli yhteydessä 12 suomalaiseen talviuintipalveluun talvien 2018 ja 2019 aikana. Yhteydenotot kohdistettiin taajamien talviuintipaikkoihin niiden suurten asiakasmäärien ja laajan asiakaskirjon vuoksi. Palveluntarjoajien kanssa käytyjen keskustelujen kautta arvioitiin talviuintipalvelujen asiakasturvallisuuden tasoa. Keskustelujen pohjalta Tukes listasi asioita , joihin palveluntarjoajien tulee kiinnittää huomiota: Kaupunkiympäristön talviuintipaikan turvallisuus -ohjeet.

Ilmoitusvelvollisuus: Millaiset tapaturmat tai läheltä piti -tilanteet pitää ilmoittaa Tukesiin?

Opas talviuintipaikoille (pdf) - Suomen Latu on julkaissut oppaan talviuintipaikkojen ylläpitäjille yhteistyössä Tukesin kanssa. Oppaassa käydään läpi talviuintipaikan ylläpitäjän velvollisuuksia, vastuita ja viranomaismääräyksiä. Oppaan turvallisuusasiakirja-, turvallisuussuunnitelma-, riskianalyysi- sekä onnettomuusraporttimalleja voi suoraan käyttää sellaisenaan tai soveltaa oman talviuintipaikan tarpeisiin.

Talviuintipaikan rakentaminen

Liikuntakaavoitus.fi -sivustolla pyritään edistämään liikunnalle suotuisten elinympäristöjen syntymistä informaatio-ohjauksen keinoin. Tavoitteena on lisätä kansalaisten, suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnalle suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään parantamaan erilaisten liikuntatoimijoiden valmiuksia osallistua kaavoitukseen.

Liikuntakaavoitus.fi -sivulta löytyy myös ideakortti talviuintipaikan rakentamiseen.

Talviuintipaikan hyviä käytäntöjä -materiaali

Suomen Latu teki talvella 2016 yhdistyksille kyselyn talviuinnin hyvistä käytännöistä. Vastausten näppärät käytännön ratkaisut talviuintipaikan ylläpitoon ja vinkit yleensä talviuintitoimintaan on nyt koottu yhteen. 

Talviuintipaikan saavutettavuus

Talviuintipaikan rakentaminen

Talviuintipaikan ylläpito

Taloudellinen tuki talviuintipaikan rakentamiseen ja ylläpitoon

Talviuintipaikan esteettömyys

Talviuintipaikan turvallisuus