Turvallinen talviuintipaikka

Talviuintipaikan suunnittelija, rakentaja ja ylläpitäjä löytää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilta ohjeita turvallisen talviuintipaikan rakentamiseen. Suomen Latu on ollut mukana laatimassa ohjeita.

Tukes valvoo talviuintipalvelujen turvallisuutta Suomessa. Kuluttajapalvelujen, kuten talviuinnin, turvallisuudesta on säädetty kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011)

Opas talviuintipaikoille (pdf) - Suomen Latu on julkaissut oppaan talviuintipaikkojen ylläpitäjille oppaan yhteistyössä Tukesin kanssa.


Tukes oli yhteydessä 12 suomalaiseen talviuintipalveluun talvien 2018 ja 2019 aikana. Yhteydenotot kohdistettiin taajamien talviuintipaikkoihin niiden suurten asiakasmäärien ja laajan asiakaskirjon vuoksi. Palveluntarjoajien kanssa käytyjen keskustelujen kautta arvioitiin talviuintipalvelujen asiakasturvallisuuden tasoa. Keskustelujen pohjalta Tukes katsoo, että palveluntarjoajien tulee kiinnittää seuraaviin asioihin huomiota: 

Palveluntarjoajan velvollisuudet

 1. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa palvelun turvallisuudesta. Palvelu on toteutettavaniin, ettei siitä aiheudu vaaraa kenenkään turvallisuudelle tai omaisuudelle. Talviuintipaikoilla on huomioitava myös sivulliset: avannosta on varoitettava muita liikkujia riittävän tehokkaasti. Varoittamisen tarve korostuu, mikäli talviuintipaikan läheltä kulkee ulkoilureitti.
   
 2. Talviuintipalvelusta on laadittava turvallisuusasiakirja, koska asiakirjan tekeminen herättelee ja edistää  turvallisuusajattelua. Asiakirjassa palveluntarjoaja kuvaa miten palvelu on järjestetty turvallisesti. Asiakirjan on oltava ajantasainen. Asetuksessa 1110/2011 on kuvattu selkeästi asiakirjan sisältö.
   
 3. Palveluntarjoajan on oltava riskitietoinen ja valvottava omaa toimintaansa. Turvallisuusasiakirjaan on sisällytettävä riskinarviointi, jossa on tunnistettu oman toiminnan kannalta kriittisimmät riskit sekä kuvailtu niihin varautuminen. Hyvä tapa tehdä riskinarviointi on käydä läpi mahdolliset vaaratekijät asiakkaan saapumisesta aina poislähtöön asti.
   
 4. Tärkein osa omavalvontaa on onnettomuuskirjanpito: onnettomuudet sekä läheltä piti -tilanteet tulee kirjata ylös, ja kirjanpitoa on hyödynnettävä turvallisen toiminnan kehittämiseen.
   
 5. Asiakkaille on annettava riittävät tiedot talviuintipalvelusta. Talviuintipaikalla tämä tarkoittaa uusien asiakkaiden opastamista lajin luonteeseen ja turvalliseen harrastamiseen, oleellisten varusteiden hankintaan (esimerkiksi saunahattu ja talviuintikengät) sekä saunakäyttäytymiseen. Talviuintipaikoilla yksinuinnin välttäminen mahdollisuuksien mukaan on tärkeää, sillä kylmästä vedestä pelastautuminen yksin on haastavaa ja avunhälyttäminen mahdotonta.

Talviuintipaikan hyviä käytäntöjä -materiaali

Suomen Latu teki talvella 2016 yhdistyksille kyselyn talviuinnin hyvistä käytännöistä. Vastausten näppärät käytännön ratkaisut talviuintipaikan ylläpitoon ja vinkit yleensä talviuintitoimintaan on nyt koottu yhteen. 

Talviuintipaikan saavutettavuus

Talviuintipaikan rakentaminen

Talviuintipaikan ylläpito

Taloudellinen tuki talviuintipaikan rakentamiseen ja ylläpitoon

Talviuintipaikan esteettömyys

Talviuintipaikan turvallisuus