Uutisarkisto: Lausunnot

Luonnos hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta

Suomen Latu pitää oleellisen tärkeänä, että luonnonsuojelulain nojalla perustetuissa kansallis- ja luonnonpuistoissa, sekä muilla luonnonsuojelualueilla turvataan ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö. 

25.08.2022|Lausunnot

Lausunto liikuntalain muuttamisesta

Suomen Latu pitää liikuntalain muutoksia perusteltuina ja kannatettavina.

23.08.2022|Lausunnot

Lausunto VAPAA! – FRI! -hankkeen väliraportista

Väliraportissa kuvaillaan hankkeessa esiin nousseita havaintoja vapaaehtoistoiminnan tilasta Suomessa.

10.08.2022|Lausunnot

Kaivoslain muuttaminen

Suomen Latu antoi lausunnon uudesta kaivoslaista.

14.04.2022|Lausunnot

Kaavoitus- ja rakennuslaki

Suomen Latu antoi lausunnon hallituksen esityksestä uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi.

10.12.2021|Lausunnot

Luonnon virkistyskäytön strategia

Suomeen laaditaan ensimmäistä kertaa luonnon virkistyskäytön strategiaa.

25.10.2021|Lausunnot

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi

Suomen Latu ei kannata kelluntapukineiden käyttöpakkoa.

01.10.2021|Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi luonnonsuojelulaiksi

Pandemian myötä jo aiemmin nousussa ollut retkeily- ja ulkoiluharrastus lisääntyivät entisestään. Monet nimekkäät luontokohteet ruuhkautuivat.

01.10.2021|Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen Sallatunturin kansallispuiston perustamisesta

Suomen Latu pitää Sallan kansallispuiston perustamista hyvänä asiana.

01.10.2021|Lausunnot

Lausunto: saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma 2022-2027

Kiitämme laajaa ja keskustelevaa valmistelua ja eri osapuolten arvostavaa kuuntelua. Alueelle kohdistuu paljon hyvin erilaista luonnon virkistyskäyttöä ja luonnos antaa hyvän pohjan yhteensovittaa ja kehittää sitä alueen muiden toimintojen ja toimijoiden kanssa.

01.10.2021|Lausunnot