Yhteiset polut

Yhteiset polut on Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean yhteishanke, jossa edistetään perheiden yhdenvertaisia luontoliikunnan mahdollisuuksia valtakunnallisesti ja lisätään perheliikunnan toimijoiden osaamista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (valtakunnallisten järjestöjen liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeet). Hanke on käynnistynyt syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. 

Yhteiset polut -hankkeessa pilotoidaan perheliikuntatapahtumia, joissa huomioidaan moninaisten perheiden osallistumismahdollisuudet. Tapahtumien suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtuu Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean johdolla, vahvasti järjestöjen jäsenorganisaatioita ja muita alueellisia/paikallisia toimijoita osallistaen. Tapahtumien pohjalta syntyy materiaalia, josta viestitään laajasti mm. Liikkuva perhe -ohjelman kautta.

Hankkeen tavoitteet:
- Rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla perheillä on mahdollisuus monipuoliseen luontoliikuntaan.
- Tukea perheiden moninaisuuden tunnistamista ja innostaa mukaan järjestämällä tapahtumia sekä tarjoamalla tietoa, materiaalia ja koulutusta.
- Pilotoida inklusiivista, moninaiset, toimintarajoitteiset ja maahanmuuttajataustaiset perheet huomioivaa toimintaa 5 -10 tapahtumassa. Lisäksi toteuttaa 3-5 erillistä tapahtumaa tietyn toimintarajoitteen omaaville perheille. Keskeistä on paikallisten toimijoiden yhteenliittäminen, osallistaminen, koulutus ja yhteistyön jatkoedellytysten luominen. Tapahtumat ovat Suomen Ladun olemassa olevia tapahtumia.
- Vahvistaa kaikille avointa toimintaa arvostavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä sekä luoda pysyviä malleja.
- Viestiä valtakunnallisesti järjestöjen viestintäkanavien, eri verkostojen ja Liikkuva perhe -ohjelman kautta.
- Arvioida hankkeen toiminta ja laatia jatkosuunnitelmat.

Haku hankkeen suunnittelijaksi on käynnissä 14.11.21 saakka, suomenlatu.fi/toihinmeille. 

Yhteystiedot: Nina Räike, nina.raike@suomenlatu.fi, p. 044 722 6312.