Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

17.02.2016|Lausunnot

Kuva: Sampsa Sulonen

Metsähallituslain uudistamisen tavoitteena oli vastata EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksiin ja uudistaa
Metsähallituksen johtamisjärjestelmää. Kilpailuneutraliteettitarpeeseen vastataan lailla Metsätalousosakeyhtiöstä.
Lisäksi Metsähallituslakiin on tehty lukuisia sisällöllisiä uudistuksia, jotka vaikuttavat tehtävien ja
vallan jakoon Metsähallitusta ohjaavien ministeriöiden, konsernin johdon ja julkisten hallintotehtävien välillä.
Muutokset ovat hämärtäneet johtamisjärjestelmää.

Luontopalvelut-tulosalue on vastannut Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien kokonaisuudesta. Luontopalvelut
on tehnyt merkittävää työtä omalla toimialallaan ja organisaatio on saanut siitä kansainvälistäkin
tunnustusta. Metsähallituslain muutoksen yhteydessä Luontopalvelujen toimintaedellytykset tulee säilyttää
ja hyvää kehitystä edelleen vahvistaa.

Lakiesitys on monimutkainen ja osin kirjauksiltaan epäselvä. Tämä mahdollistaa lain tulkinnanvaraisuuden
ja erilaisten johtopäätösten tekemisen. Hallituksen esitys saattaa esimerkiksi mahdollistaa luonnon virkistyskäytön
perusinfran muuttamisen jollain aikavälillä maksulliseksi. Jos tämä ei ole lainsäätäjän tarkoitus,
tulee säädöksiä korjata.

Laki mahdollistaa Luontopalveluiden pilkkomisen ja muiden kuin eri lakeihin perustuvien julkisten hallintotehtävien
ohjauksen siirtämisen Metsähallituksen konsernijohdolle. Metsähallituslain perustelutekstissä
todetaan, että julkiset hallintotehtävät ”säilyisivät asiallisesti ennallaan”. Tämä ei pidä paikkaansa, jos suurta osaa Luontopalveluiden aikaisemmin hoitamista tehtävistä ei enää määritettäisi julkisiksi hallintotehtäviksi.


Lakiuudistuksen yksityiskohdista ja sen aiheuttamista muutoksista nykytilaan ei ole käyty julkista, arvopohjaista
keskustelua. Luontopalvelujen hoitamien kansallispuistojen kävijämäärät kasvoivat viime vuonna peräti
15 % verrattuna edellisvuoteen. Kävijät toivat lähiseudulle yli 12 % edellisvuotta enemmän rahaa. Seitsemässä
kansallispuistossa käyntimäärä ylitti 100 000 käynnin rajan.

Suomalaisten arvomuutos kohti yhä moniarvoisempaa metsänhoitoa on ollut käynnissä jo pitkään. Maisemalla,
metsäntunnulla ja luonnon monimuotoisuudella on merkitystä luonnossa kulkevalle. Luonnon virkistyskäytön
palvelujen turvaaminen ei ole suoraan ristiriidassa taloudellisen toiminnan kanssa, mutta ne vaativat
taitavaa ja tasapuolista yhteensovittelua metsäkiistojen välttämiseksi. Virkistyskäytön asema on kirjattava
tukevasti Metsähallituslakiin, jotta vastikään Oulujärven Ärjänsaaressa nähdyn tilanteen kaltaisilta
konflikteilta vältytään.

Lisäksi on huomioitava, että Luontopalvelut rakentaa ja ylläpitää luonnon virkistyskäyttöön liittyvää infraa
luonnon virkistyskäytön näkökulmasta. Erityisesti maaseudulla Luontopalvelujen ja erilaisten virkistyskäyttöön
soveltuvien alueiden verkosto luo maaseudun pienille luontomatkailuyrittäjille pysyvän toimintaympäristön
ja käytettävissä olevan infran. Mikäli luonnon virkistyskäyttöön liittyvästä infrasta päätetään jatkossa
Metsähallituksen liiketoiminnoissa, on riski, että luonnon virkistyskäytön ohjausta pyritään kehittämään
Metsähallituksen omaa liiketoimintaa tukevaksi.

Lakiesitys määrittää hyvin Metsähallituksen liiketoiminnan yhteiskunnalliset velvoitteet ja huomioi niissä
luonnon virkistyskäytön. Myös luonnonvarasuunnitelmien toteaminen laissa ja niiden hyväksyttäminen
Metsähallituksen hallituksessa on hyvä asia luonnon virkistyskäytön edistämisen näkökulmasta.

Koko lausunto liitteenä.

Liitteet


maa-ja-metsatalousvaliokunta-suomen-latu

Kommentoi