Turvallisuus on kaiken toiminnan peruspilari

Turvallisuudessa tulee kiinnittää huomiota sekä fyysisiin, psyykkisiin että sosiaalisiin riskitekijöihin. Hyvässä yhdistyksessä turvallisuus ja riskien hallinta ovat osa arkipäivää ja näkyvät kaikessa yhdistyksen toiminnassa, mutta erityisesti tapahtumissa turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

 

Riskikartoitus

Riskikartoituksen tavoitteena on mahdollisten vaarojen tunnistaminen, niistä johtuvien seurausten ymmärtäminen sekä niihin varautuminen. Riskikerroin muodostuu aina vaaran todennäköisyyden sekä seurausten vakavuuden kertoimena. Lopputuloksena on tarkoitus löytää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä varautua seurauksien vaatimiin hoitotoimenpiteisiin. Riskikartoituksen avulla voidaan myös kokonaan sulkea pois tiettyjä toimintoja.  Riskien arviointi on ennakoivaa turvallisuustyötä, jolla pyritään toiminnan turvallisuuteen. Riskikartoitus on tehtävä jokaiselle retkelle, tapahtumalle tai kurssille erikseen, sillä vaarat sekä niistä johtuvat seuraukset vaihtuvat olosuhteiden, ryhmän ja toteutuspaikan vaihduttua.

 

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma on toiminnan järjestäjän kirjallinen kuvaus siitä, miten tapahtuman turvallisuus on järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi. Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää palveluntarjoajaa laatimaan turvallisuussuunnitelman tietyistä palveluista, kuten tapahtumista, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi . Turvallisuuteen liittyviä asioita tulee miettiä ennakoivasti kaikessa toiminnassa ja turvallisuussuunnitelma kannattaa laatia, vaikkei viranomaispakkoa olisikaan. Turvallisuussuunnitelman tulee pohjautua toiminnasta tehtyy riskikartoitukseen.

 

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on viranomaisille tehtävä asiakirja, joka on laadittava yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Pelastussuunnitelma on laadittava tapahtumaan, jossa:

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Pelastussuunnitelmaan liittyvät käytännöt vaihtelevat alueittain, joten ennen suunnitelman laatimista kannattaa olla yhteydessä oman alueen pelastuslaitokseen ja varmistaa alueelliset toimintaperiaatteet.

 

Läheltä piti -tilanteesta tai onnettomuudesta ilmoittaminen

Tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista tulee pitää kirjaa. Tiedustelemme vuosittain yhdistyksiltämme onnettomuustilastoja toimintakyselyn yhteydessä. Vakavasta läheltä piti -tilanteesta tai vakavasta onnettomuudesta ilmoitetaan Tukesille. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti Tukesin nettisivuilla.

Kuitenkin ilmoittamista ja raportointia tärkeämpää on pyrkiä estämään vastaavien tapauksien toistuminen. Onnettomuuskirjanpito helpottaa asian käsittelyä jatkossa ja siitä syystä myös toivomme Suomen Ladulle raporttia kyseisistä tilanteista. Miten riskikartoitusta tai turvallisuussuunnitelmaa tulee päivittää, jotta vältytään jatkossa samalta onnettomuudelta tai läheltä piti -tilanteelta. Raportti toimitetaan laji, tapahtuma tai yhdistyspalvelun vastaavalle riippuen siitä mistä tilanteesta raportti on tehty.


 

Yhdenvertaisuus tapahtumissa

Jokaisessa Suomen Ladun järjestämässä tapahtumassa tulee olla yhdenvertaisuuden tukihenkilö, joita yleisesti kutsutaan myös häirintäyhdyshenkilöiksi tai yhdenvertaisuustarkkailijoiksi. Tämän henkilön tehtävä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin ikäviin tilanteisiin, kuten häirintään, epäasialliseen käytökseen, syrjintään, yhdenvertaisuuden loukkaamiseen tai kiusaamiseen. Kaikissa Suomen Ladun tapahtumassa on nollatoleranssi häirinnälle ja yhdenvertaisuuden tukihenkilön nimeäminen on yksi toimenpide varmistaa onnistunut ja turvallinen tapahtuma kaikille.

 

Fyysisen turvallisuuden opas yhdistyksille 

Turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia. Lataa opas tästä.