Oulun ja Kokkolan ulkoiluolosuhteiden selvitykset

01.11.2010|Lausunnot

Suomen Latu teki yhteistyössä selvityksen sekä Oulun että Kokkolan ulkoilumahdollisuuksien nykytilasta ja muutoksesta kevään ja kesän 2010 aikana. Selvitystä tekemässä oli molempiin kaupunkeihin perustettu ulkoilun yhteistyöryhmä. Selvitykset ovat osa Suomen Ladun vuosille 2009-2011 sijoittuvaa Sulka II -hanketta.

Oulun pyöräilyn edistämistoimet tuottaneet tulosta

Oulussa on monipuolinen valikoima ulkoilu- ja virkistysreittejä sekä ulkoilualueita. Hankkeen aikana asukkaille tehdyn kyselyn mukaan oululaiset antavatkin kunnan ulkoilumahdollisuuksille arvosanan tyytyväinen ja parhaimman arvosanan saavat pyörätiet. Kevyen liikenteen verkoston kehittämiseen on panostettu ja verkko kasvaa koko ajan.

– Erityisen positiivisesti Oulun tuloksissa esiin nousee Oulun pyörätieverkosto, jonka kehittämisessä Oulu on valtakunnallisestikin ollut edelläkävijä, toteaa Sulka II -hankkeen projektikoordinaattori Eveliina Nygren.

Sulka II -hankkeen selvityksen toimenpide-ehdotuksissa todetaan Oulun ulkoilureittien kehittämisen vaativan virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelmaa, jonka tärkeänä osana huomioidaan reittien viitoitukset ja ulkoilupaikoista tiedottaminen. Oulun edellinen vastaavankaltainen suunnitelma on ajalta ennen kuntaliitosta. Lisäksi Oulussa on tehty tai meneillään paljon ulkoiluolosuhteisiin liittyviä hankkeita, joiden yhdistämisen kautta saataisiin kokonaiskuva tilanteesta.

–Varsinkin tiedottamisen näkökulmasta suunnitelma tulisi tarpeeseen. Hankkeen asukaskyselyssä tuli paljon toiveita ulkoilureittien viitoituksiin ja luontopolkujen tiedottamiseen liittyen. Asukas tarvitsee ennakkotietoa ulkoilupaikan sijainnista ja kunnosta, vaativuudesta, elämyskohteista ja itse reitillä esimerkiksi tietoa reitin lähtöpaikasta aina reitin varrella kulkeviin reittimerkintöihin, selvittää Eveliina Nygren Suomen Ladusta.

Oulun ulkoilumahdollisuuksien selvityksessä ehdotetaan myös esteettömän reitin rakentamista. Tämä palvelisi ikääntyvään väestöä, joiden tarpeet huomioon ottavan ulkoilupaikan rakentaminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Myös seutuyhteistyön tiivistämistä ehdotetaan. Parhaillaan Oulun seudulla valmistellaankin seudullista liikuntapalveluverkkoselvitystä.

Kokkolassa ulkoilureitit vaativat kehittämistä

Sulka II -hankkeen selvityksen toimenpide-ehdotuksissa todetaan Kokkolan ulkoilureittien vaativan kehittämistä.

–Myös tiedottamisen näkökulmasta kehittäminen tulisi tarpeeseen. Hankkeen asukaskyselyssä tuli paljon toiveita ulkoilureittien viitoituksiin ja luontopolkujen tiedottamiseen liittyen. Asukas tarvitsee ennakkotietoa ulkoilupaikan sijainnista ja kunnosta, vaativuudesta, elämyskohteista ja itse reitillä esimerkiksi tietoa reitin lähtöpaikasta aina reitin varrella kulkeviin reittimerkintöihin, selvittää Eveliina Nygren Suomen Ladusta.

Yksi selvityksen toimenpide-ehdotuksista onkin toimenpiteet tiedottamisen yhtenäistämiseksi. Kokkolan ulkoilumahdollisuuksien selvityksessä ehdotetaan myös esteettömän reitin rakentamista. Tämä palvelisi ikääntyvään väestöä, joiden tarpeet huomioon ottavan ulkoilupaikan rakentaminen olisi ensiarvoisen tärkeää.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Oulun toimintaympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia. Oulun ja Ylikiimingin yhdistymisen myötä kunnan pinta-ala laajeni ja laajenee entisestään vuonna 2013 syntyvän Suomen 5. suurimman kunnan syntymisen myötä. Samalla ulkoilupaikkojen valikoima on monipuolistunut: ulkoilupaikkojen verkosto on vaatinut täysin uudenlaista tarkastelua. Tähän on kunnassa tartuttu ja keväällä 2010 valmistui muun muassa liikuntapalveluverkkoselvitys.

–Hankkeen myötä selväksi on käynyt, että ulkoiluolosuhteisiin liittyvä kehittäminen on Kokkolassa suunnitelmallista ja sitä tehdään yhteistyössä eri hallintokuntien kesken sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, toteaa Eveliina Nygren. Tämä luo edellytyksen vähäisten talousresurssien optimaaliselle hyödyntämiselle.

Ulkoiluolosuhteiden muutos

Selvityksessä tarkasteltiin myös Oulun ja Kokkolan ulkoiluolosuhteiden muutosta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana luontokohteiden ja -reittien merkitys liikuntapaikkana on kasvanut. Samalla asukkaat kaipaavat yhä enemmän elämyksiä, joita laajentunut tapahtumavalikoima palvelee monipuolistuneen olosuhde- ja lajivalikoiman rinnalla. Esimerkiksi luonnonjäiden ulkoilukäyttö on lisääntynyt Oulussa ja uudet ulkoilulajit kuten retkiluistelu, maastorullaluistelu ja geokätköily kiinnostavat asukkaita perinteisten hiihdon, sauvakävelyn ja juoksun rinnalla.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä Oulun että Kokkolan toimintaympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia. Oulun ja Ylikiimingin yhdistymisen myötä kunnan pinta-ala laajeni ja laajenee entisestään vuonna 2013 syntyvän Suomen 5. suurimman kunnan syntymisen myötä. Samalla ulkoilupaikkojen valikoima on monipuolistunut: ulkoilupaikkojen verkosto on vaatinut täysin uudenlaista tarkastelua. Tähän on kunnassa tartuttu ja keväällä 2010 valmistui muun muassa liikuntapalveluverkkoselvitys.

Kokkolassa vuoden 2009 alussa tapahtuneen kuntaliitoksen myötä Kokkolaan liittyneiden alueiden ulkoilureittien kehittäminen on muuttunut konkreettiseksi haasteeksi. Ulkoilureitit eivät ole samantasoisia kuin kanta-Kokkolan alueella olevat ja verkosto vaatii tarkastelua. Kehittämistarpeita näiden uusien alueiden reiteillä on sekä maaston kunnossa että opasteissa ja viitoituksessa. ”Uusien” reittien myötä on syntynyt tarve yhdysreiteille, jotka liittäisivät kanta-Kokkolan ja uusien alueiden reitit toisiinsa. Kunnassa onkin tartuttu haasteisiin ja hankkeen yhteydessä perustettu työryhmä jatkaa työskentelyään jo ennestään kunnassa tehtävän monipuolisen yhteistyön rinnalla.

–Hankkeen myötä selväksi on käynyt, että ulkoiluolosuhteisiin liittyvä kehittäminen on Oulussa ja Kokkolassa suunnitelmallista ja sitä tehdään yhteistyössä eri hallintokuntien kesken sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, toteaa Eveliina Nygren. Tämä luo edellytyksen vähäisten talousresurssien optimaaliselle hyödyntämiselle.

Oulun ja Kokkolan yhteistyöryhmät jatkavat työskentelyään

Oulun ja Kokkolan ulkoiluolosuhteiden kehittämistä jatketaan myös vastaisuudessa. Yhteistyötä vahvistetaan entisestään Sulka II -hankkeen aikana perustetun ulkoilun yhteistyöryhmän voimin. Työryhmä jatkaa molemmissa kunnissa työskentelyään. Ulkoilun yhteistyöryhmä on koostunut ympäristön, liikunnan, kaavoituksen ja ylläpidon ulkoiluasiantuntijoista. Asukkaita työryhmässä on edustanut Oulun Latu ry ja Kokkolan Latu ry. Ensimmäiseksi työryhmät tarttuvat Sulka II -hankkeen toimenpide-ehdotuksiin.

Liitteet


oulun-ulkoiluolosuhteiden-selvitys kokkolan-ulkoiluolosuhteiden-selvitys-ilman-reittiliitetta