Selvitys Rauman ulkoilupaikoista

18.10.2011|Lausunnot

Rauman kaupunki ja Suomen Latu tekivät yhteistyössä selvityksen Rauman ulkoilumahdollisuuksien nykytilasta ja muutoksesta.

Raumalaiset ovat kohtuullisen tyytyväisiä kaupungin ulkoilupaikkoihin. Tämä kävi ilmi selvityksestä, jonka Rauman kaupunki ja Suomen Latu tekivät. Tietoa tuotettiin ulkoilupaikkojen nykytilasta ja muutoksista. Selvitys oli osa Suomen Ladun Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hanketta, jossa selvitettiin 15 suomalaisen kunnan ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia. Asukas- ja asiantuntijapalautetta saatiin siitä, mitkä ulkoilupaikat ovat erityisen suosittuja ja toisaalta taas missä vastaavasti olisi kehittämisen varaa.

Suurimmat haasteet liittyvät puolestaan Rauman pyöräteiden ja jalankulkuväylien kehittämiseen, olemassa olevien ulkoilupaikkojen kunnossapitoon sekä uusien ulkoiluharrastusten huomioimiseen. Myös yhteistyötä sekä kunnan hallintokuntien että asukkaiden kanssa tulee vahvistaa. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi työryhmä määrittelikin kävelyn ja pyöräilyn verkoston kehittämisen sekä ulkoilureittien laadukkaan ylläpidon viitoituksineen, taukopaikkoineen ja talvikävelyreitti -kokeiluineen.

Rauman selvitys on linjassa kansallisten liikuntatutkimusten kanssa. Erilaiset kesä- ja talivajan ulkoilureitit sekä jalankulku- ja pyörätiet ovat maan ehdottomasti suosituimpia liikuntapaikkoja. Luonnollista onkin, että niihin kohdistuu voimakkaimmat kehityspaineet myös Raumalla.

Rauman ulkoilupaikkoja selvittäneessä 11 henkisessä työryhmässä oli kaupungin edustus liikuntapalveluista, liikuntapaikkatoimesta, ympäristötoimesta ja kunnallistekniikasta. Mukana oli myös edustajat Suomen Ladusta ja Rauman Latu ry.stä. Hanke järjesti myös avoimen asukastilaisuuden. Raumalaisten mielipiteitä kysyttiin sähköisellä kyselyllä, johon saatiin 319 vastausta.

Rauman kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta saa selvityksen tiedokseen kokouksessaan 19.10.2011. Rauman ulkoiluolosuhteiden selvityksen löydät osoitteesta www.rauma.fi/kuva