Helsingin yleiskaavaluonnos ja viheralueiden merkitys

11.02.2016|Lausunnot Vaikuta

Keskeisin epäkohta yleiskaavaluonnoksessa on viheralueille suunniteltu voimaperäinen rakentaminen. Rakentamisella menetetään laajempien viheralueiden tuoma hyvinvointi, viihtyisyys ja ulkoiluympäristö lopullisesti.

Yleiskaavan keskeisimpinä muutostarpeina näemme
1) Yleiskaavan vaikutukset helsinkiläisten arkiulkoiluun ja luonnon vir-kistyskäyttöön tulee arvioida ulkopuolisen arvioijan toimesta.
2) Väestön kasvuun tulee varautua kaavoittamalla uusia, rajoiltaan py-syviä viheralueita kasvavan ulkoilupaineen ja kulutuksen hajautta-miseksi.
3) Keskuspuistoon ei saa rakentaa lainkaan virkistyskäyttöä haittaavaa toimintaa.

Lue Suomen Ladun lausunto.