Eduskuntavaalit 2019

Visiomme on, että kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla. Siksi haluamme, että ulkoilun ääni kuuluu myös vaaleissa. Tältä sivulta löydät vuoden 2019 eduskuntavaalien vaaliteemamme, joiden toivomme päätyvän myös puolueiden teemoiksi ja hallitusohjelmaan. Ulkoilun ja virkistyskäytön tuottamaa hyvinvointia lisäävät tavoitteet hallituskaudelle 2019–2023 ovat:

1. Laaditaan ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edistämisen strategia.

Valtiolla ei ole yhteistä näkemystä luonnon virkistyskäytön pitkän aikavälin kehittämistarpeista ja -suunnasta. Tämä tekee edistämisestä ja hankkeistamisesta satunnaista ja hajanaista. Strategia tulee laatia ministeriöiden ja virkistyskäytön toimijoiden yhteistyönä.

2. Luonnon virkistyskäytön ja sen edistämisen koordinaatiovastuuministeriö on osoitettava selkeästi valtion hallinnossa ja sille on varattava tarvittavat resurssit tehtävän hoitamiseksi.

Valtion hallinnossa ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö jakautuvat monen ministeriön hallinnonalalle. Rakennettuja liikuntapaikkoja kehitetään pääsääntöisesti OKM:n liikuntapaikkarakentamisen kautta, ympäristöministeriö kehittää kansallispuistoja, MMM retkeilyalueita ja STM tukee terveyttä edistävää liikuntaa. Valtaosa virkistyskäyttömahdollisuuksista luodaan kuitenkin kunnissa.

Esitämme, että luonnon virkistyskäytön koordinaatio osoitetaan strategiatyön tuloksena joko OKM:lle tai YM:lle.

3. Luonnon virkistyskäytön perustan muodostavat jokamiehenoikeudet turvataan lainsäädännössä.

Jokamiehenoikeudet muodostavat luonnon virkistyskäytön tasa-arvoisen perustan: ne antavat jokaiselle mahdollisuuden liikkua ja oleskella luonnossa. Jokamiehenoikeudet koostuvat useiden eri lakien antamista oikeuksista ja velvollisuuksista toimia luonnossa toisen maalla. Ilman jokamiehenoikeutta voisi ulkoilla vain yleiseen käyttöön varatuilla alueilla. Metsämaan kiinteistövero on uhka jokamiehenoikeuksien säilymiselle.

4. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa turvataan asukkaille tärkeät lähimetsät, virkistysalueet ja vapaat rannat.

Virkistyskäytölle tärkeiden ympäristöjen kehittämisen ja turvaamisen esteenä on niiden asema poliittisessa, erityisesti maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa: virkistyskäyttö nähdään usein vähemmän merkitykselliseksi yhteiskunnalliseksi toiminnaksi ja se jää siksi muiden intressien jalkoihin.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin täytyy sisällyttää viheralueiden riittävyyteen, laatuun ja saavutettavuuteen liittyvät tavoitteet ja kriteerit. Viherrakenteen arvokkaimmat osat ja ominaispiirteet pitää sisällyttää oikeusvaikutteiseen kaavoitukseen kaikilla kaavatasoilla. Lähimetsät ja niiden saavutettavuus tulee turvata kaikille.

5. Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma Metsähallituksen luontopalveluiden retkeilyrakenteiden korjausvelan kuromiseksi kiinni.

Yksityiskohtaisemman version teemoista löydät tästä tiedostosta (PDF).
 

Lisätietoja saat myös meiltä:

Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, eki.karlsson(at)suomenlatu.fi
Anne Rautiainen, yhteiskuntasuhteiden asiantuntija, anne.rautiainen(at)suomenlatu.fi