Päättyneet hankkeet

Yhteiset polut - yhdenvertaista luontoliikuntaa perheille

Yhteiset polut (2021-2022) oli Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean yhteishanke, jossa edistettiin perheiden yhdenvertaisia luontoliikunnan mahdollisuuksia valtakunnallisesti ja lisättiin perheliikunnan toimijoiden osaamista. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa pilotoitiin perheliikuntatapahtumia, joissa huomioitiin moninaisten perheiden osallistumismahdollisuudet. 

Hankkeen materiaaleihin ja tuloksiin voit tutustua täällä: www.suomenlatu.fi/yhteisetpolut
 

Sienestämisen digihanke

Sienisovellus-hankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva työkalu monipuolisen sieniharrastuksen tueksi ja avuksi varsinkin aloittelevalle sienestäjälle. Pelillisyyden kautta on tavoitteena lisätä myös lasten ja perheiden luontoliikkumista sekä kiinnostusta sienten hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteina on lisätä sienestäjien määrää, tukea sienten turvallista tunnistamista ja helpottaa sienten löytymistä. Lisäksi sovellus tarjoaa ohjeita sienten jatkokäsittelyyn. 

Hanke oli käynnissä syksystä 2021 vuoden 2022 loppuun saakka. Hanketta rahoitti ELY-keskus, Ympäristökasvatus- ja valistushankkeet.

Sovellus julkaistaan toukokuussa 2023 nimellä Sieniäppi.

 

Metsään meni - luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa

Metsään meni – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa -hanke (2021-2022) oli Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin yhteishanke. Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke suunnattiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Hankkeessa toteutettiin viisi erilaista koulutusmoduulia, joista Suomen Latu oli mukana kolmessa: Vahvasti ulkona!, Tuumasta toimeen ja luontoon! sekä Tulevaisuuden tekijät! -osioissa.

Vahvasti ulkona! -webinaarit ja verkkokurssi käsittelivät pedagogista dokumentointia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen luontotoiminnassa. Tuumasta toimeen ja luontoon! -osiossa syvennettiin pedagogisen dokumentoinnin osaamista käytännön harjoituksin lähikoulutuspäivinä. Tulevaisuuden tekijät! -lähikoulutuspäivissä keskityttiin luontoon työhyvinvoinnin tukijana ja tutustuttiin Agenda 2030 sekä Green Comp-tavoitteisiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkökulmasta. Näihin kolmeen koulutusosioon osallistui yhteensä 425 henkilöä. Koulutuksista saatu palaute oli erittäin hyvää. Hankkeen materiaaleihin voit tutustua täällä: Metsään meni -materiaalit >>

 

Naturkraft för familjer - Luonnosta voimaa perheille

Naturkraft -hanke oli Folkhälsanin toteuttama kaksikielinen hanke, jossa edistettiin terveellisiä elintapoja ja lisätttiin perheiden valmiuksia kohdata arjen haasteita luomalla uusia tapoja liikkua luonnossa yhdessä. Uusia perheiden toimintakykyä vahvistavia toimintamalleja muodostetaan terveyttä edistävän teorian pohjalta, perheitä osallistaen. Hanke oli Stea-rahoitteinen ja toteutui vuosina 2019-2022.

Suomen Latu toimi hankkeen suomenkielisenä pääkumppanina. Hankkeen materiaaleihin ja tuloksiin voit tutustua täällä: www.folkhalsan.fi/naturkraft.

 

Seikkailevat perheet - ulkoilua ja luontoliikuntaa perheiltä perheille

Seikkailevat perheet -hankkeessa (2019-2021) luotiin uusi perheliikunnan toimintamalli ja etsittiin uusia vertaisohjaajia perheliikuntaan. Hankkeen kohderyhmänä olivat alle 10 -vuotiaat lapset ja heille läheiset aikuiset. Vertaisohjaajat sitoutuivat ohjaamaan viiden kerran Seikkailevat perheet -kokonaisuuden osana Suomen Ladun jäsenyhdistyksen toimintaa. Tavoitteena oli löytää erilaisia liikunnan muotoja perheiden omassa lähiympäristössä, jotta perheet löytäisivät itselleen sopivia tapoja liikkua ja olla yhdessä.

Vertaisohjaajien tukena toimivat kummit eli yhdistyksen luottamushenkilöt. Kummeja ja vertaisohjaajia etsittiinn mukana olevien tahojen viestinnällä ja perheliikuntakiertueella 2020. Hankkeessa kuvataan sekä kummin että vertaisohjaajan tehtävänkuvat Seikkailevat perheet -toiminnassa.

Toiminnan tueksi tuotettiin mm. www-sivuilla avoimesti hyödynnettävä materiaali, kuvaus ja ohjeet toiminnasta, viestintämateriaali ja Seikkailevat perheet -kiertue sekä ryhmille ja vertaisohjaajille toimintaan kannustavia Seikkailevat perheet -tuotteita. 

Koronapandemia vaikutti hankkeeseen lähes koko hankekauden. Näin ollen toimintaa ei saatu yhdistyksissä toivotulla tavalla käynnistymään, mutta perheiden ulkoilua tuettiin muuten. Seikkailevat perheet Facebook -ryhmässä jaettiin innostavia ja helppoja ulkoiluvinkkejä viikottain ja Seikkailevat perheet -sivustolle koottiin retkikohdevinkkejä perheille.

Hankkeessa koottiin hajallaan olevat eri toimijoiden perheliikunnan materiaalit yhdelle sivustolle. Ne ovat löydettävissä hankkeen aikana käynnistyneen valtakunnallisen Liikkuva perhe -ohjelman sivuilta.

Olympiakomitean koordinoiman Liikkujan polku -verkoston alla toimii perheliikunnan teemaryhmä. Hanketyöntekijä toimi ryhmän kuljettajana hankkeen ajan. Lue lisää Liikkujan polku -verkostosta täältä

Hankekumppaneina ja ohjausryhmän jäseninä toimivat Allergia-, iho- ja astmaliitto, Folkhälsan, Hengitysliitto,OK Sivis ja Suomen Sydänliitto. 

Seikkailevat perheet -toiminta jatkuu hankkeen jälkeen osana Suomen Ladun perustoimintaa ja siihen voi tutustua sivulla suomenlatu.fi/seikkailevatperheet.

Ilo kasvaa ulkona - luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria

Ilo kasvaa ulkona – luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria -hankkeen (2019-2021) tavoitteena oli lisätä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen luontoliikuntaa koulutusten sekä vertaisverkoston avulla. Hankkeen kohderyhmänä olivat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaiset. Ilo kasvaa ulkona -hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella, yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa. Suomen Ladussa hankesuunnittelijana toimi Tuija Laitinen.

Hankkeessa Suomen Ladun osuus painottui kuntayhteistyöhön: mukana oli 10 yhteistyökuntaa (Hankasalmi, Janakkala, Kangasala, Kempele, Kirkkonummi, Mäntyharju, Nurmijärvi, Rusko, Salo ja Tuusula), joiden varhaiskasvatushenkilöstöä koulutettiin ohjaajakursseilla ja työpajoissa. Hankkeessa toteutettujen työpajojen pohjalta kehitettiin Luonto toimintaympäristönä -koulutus. Lähes kaikissa kunnissa lähdettiin myös kehittämään varhaiskasvatuksen ja Suomen Ladun jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä.

Hankkeen toteutusvuosille osunut covid19-pandemia vaikutti osaltaan hankkeen toteutustapaan. Lähikoulutuksia muutettiin webinaareiksi, mikä mahdollisti suuremman osallistujamäärän ja toi Suomen Latuun myös uutta osaamista – etäkoulutukset tulivat mukaan uutena toimintatapana. Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa myös sosiaalisella medialla oli suuri rooli. Hankkeen Facebook-ryhmä ja Instagram-tili tavoittivat hyvin kohderyhmää ja niistä tuli erittäin hyvää palautetta. Hankkeessa tuotettiin runsaasti maksutonta materiaalia, joka on vapaasti hyödynnettävissä www.ilokasvaaulkona.fi -sivustolla.

Luode - luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä 

Luode-hankkeessa (1.1.2018–28.2.2021) tarjottiin  nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he saivat syventää tulevaisuuden  työelämätaitojaan.  Hankkeen päärahoittajana (75 %) oli Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus. Kuntarahoitus, yksityinen  rahoitus ja muu julkinen rahoitus  muodostivat yhdessä (25 %) neljänneksen budjetista. Kokonaisbudjetti oli 1 038 117 euroa. 

Hanke kuului ESR-kokonaisuuden  Osallistamalla osaamista toiminta linjaan 4. Koulutus, ammattitaito  ja elinikäinen oppiminen ja erityis tavoitteen kohtaan 9.1. Siirtymä vaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa  tukevien palveluiden tarjoaminen. Hallinnoijana toimi Helsingin yli opiston Lahden Yliopistokampuksen  koordinaatioyksikkö. Hankkeen osa toteuttajia olivat Helsingin yliopisto,  LUT-yliopisto, Taideyliopisto, Suomen  urheiluopisto, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Latu ry.  Luode oli  luonteeltaan kehittämis- ja tutkimushanke.

Hankkeen keskeisimmät tulokset  Suomen Ladun kannalta ovat  Suuntamysteeri -menetelmä ja  hankkeessa kehitetyt käytänteet  oppilaitosyhteistyöhön niin yhdistyksille kuin järjestöllekin (Askelmerkkejä oppilaitosyhteistyöhön  -opas). Uutta materiaalia saatiin  hyödynnettäväksi lumenveistoon,  frisbeegolfiin ja metsämöritoimintaan. Lisäksi toteutettiin luonto valokuvauksen verkkokurssi, jolla oli  120 osallistujaa.

Kasvun maisemia - uusia näköaloja nuorten kanssa työskentelyyn.pdf 

Perheliikunnan kehittämishanke

Suomen Ladun perheliikunnan kehittämishankkeen tavoitteina oli kehittää uutta toimintaa, toimintamalleja, koulutusta ja materiaalia perheiden liikuttamiseksi. Yhdistyksiä ja muita toimijoita kannustettiin toteuttamaan perheille suunnattua, elämyksellistä, matalan kynnyksen toimintaa lähellä perheitä. Toimintamalleissa on hyödynnetty lähiluontoa, mikä kehittää samalla lasten ja aikuisten luontosuhdetta. Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti vähän liikkuvat alle 10 -vuotiaat lapset perheineen. 

Hankkeessa tuotettiin uusia ideoita perhetoiminnan järjestämiseen ja lähialueiden hyödyntämiseen eri lajeissa, leikeissä ja peleissä. Myös olemassaoleviin lajeihin tuotettiin uusia perhesovelluksia. Kaikki toimintamallit ovat sovellettavissa sekä omatoimiseen että ohjattuun perheliikuntaan ja niissä on huomioitu eri vuodenajat, pimeän ja valoisan aikaan toteutettavat aktiviteetit sekä eri toimintaympäristöt. Hankkeen aikana panostettiin viestintään ja perheliikunnan näkyvyyteen sekä Suomen Ladun että muiden tahojen medioissa. 

Hanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä olivat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hengitysliitto ry, Allergia-, iho- ja astmaliitto ry, Suomen Mielenterveysseura, Urheiluopisto Kisakeskus ja HelsinkiMissio. Hanke toteutettiin 1.9.2016-31.7.2019 ja sitä koordinoi Susanne Blomqvist. 

Perheliikuntahankkeessa luodut toimintamallit ja ohjaajamateriaalin löydät täältä

Nordic outdoor life

Neljän pohjoismaan ulkoilujärjestöt; Norsk Friluvtsliv, Friluftsrådenes Landsförbund, Svensk Friluftsliv, Friluftsrådet ja Suomen Latu toteuttivat Nordic outdoor life -yhteishankkeen vuosina 2016-2017. Hanketta tuki Pohjoismaiden ministerineuvosto. Hankkeessa koottiin yhteen ulkoilun asiantuntijoita, järjestötoimijoita ja tutkijoita järjestämällä neljä eri työpajaan. Työpajojen aineistosta koottiin Suositukset pohjoismaiselle ulkoilulle. Suositukset luettavissa täältä. 
 

Vesiliikunta tutuksi - tukea tapahtumiin ja ohjaajien vaihto-ohjelma
Wet-projekti

Suomen Latu oli mukana viiden EU-maan ulkoilujärjestöjen yhteisessä Vesiliikunnan edistämisprojektissa (WET = Watersports Enhanced Together). Wet-projekti toteutettiin 2016-2017. Hankeen tavoitteena oli tehdä vesiliikunnan eri lajeja tunnetuksi, innostaa uusia ihmisiä vesiliikunnan pariin ja madaltaa kynnystä vesiliikuntaan osallistumiseen. Hankkeessa oli mukana ulkoilujärjestöjä Suomesta, Iso-Britanniasta (Pohjois-Irlannista), Irlannista, Espanjasta, Portugalista ja Bulgariasta. Projekti sai rahoitusta EU:n Erasmus+ -ohjelmasta. 

Yhdellä vesiliikuntalajilla voi olla pieni harrastajamäärä, mutta yhdessä katsottuna vesiliikuntalajit muodostavat kansanterveydellisesti merkittävän aktiviteettikokonaisuuden. Projektin tavoitteena oli myös löytää vesiliikuntatoiminnan hyviä käytäntöjä ja jakaa niitä osanottajamaiden toimijoiden kesken. Projekti päättyy 31.3.2017.

Projektin aikana toteutettiin useita vesiliikuntalajien maistiaisia ympäri Suomea. Suomen Latu tuki yhdistyksiä jakamalla tukea olemassa olevien tapahtumien yhteyteen tai kokonaan uusien vesiliikuntatapahtumien järjestämiseen. Avustuksia annettiin muun muassa vesiliikuntalajien ohjaajien palkkaamisiin, välinevuokriin, vesiturvallisuuteen sekä markkinointiin.

Erasmus+ -projektiin sisältyi myös ohjaajien vaihto-ohjelma. Projektin yhteydessä viisi vesiliikunnan maistijaistapahtuman järjestäjää pääsi vesiliikunnan tutustumismatkalle johonkin toiseen projektin maahan. 

Projekti näkyi mediassa: Vesiliikuntaprojektin kotisivut: www.beactive-getwet.eu ,Facebook: /BeActiveGetWet, Twitter: @BeActive_GetWet, Instagram: beactive_getwet
Projektin tunnuksia ovat: #GetWet #BeActive.

Suomen Ladussa projektista vastasi projektikoordinaattori Päivi Pälvimäki.

Luokasta luontoon – näin tehtiin koulupäivästä liikkuvampi!

Luokasta luontoon hankkeen tavoitteena oli  edistää 1.–4.-luokkalaisten fyysisen aktiivisuuden määrää siirtämällä koulun opetusta ja kerhotoimintaa sisältä ulos luontoon. Luokasta luontoon siirretty toiminta liikunnallistaa koulun toimintakulttuuria muun muassa vähentämällä koululaisten päivittäisen istumisen määrää ja muuttamalla oppimista toiminnallisemmaksi. Hanke kuului Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeisiin. Hanke oli kaksivuotinen ja on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa. Hanketta koordinoi Suomen Ladussa Mari Parikka-Nihti. Hanke päättyi 31.5.2016.

Hankkeessa kehitettiin opettajille ja muille koulun toimijoille tukimateriaali opetuksen siirtämiseksi lähiluontoon. Opettajamateriaalin löydät tästä.

Hankkeessa tuotettiin lisäksi mallitusta koulujen luontopainotteiseen  kerhotoimintaan. Kuuden kerran kerhomallin voit saada osallistumalla Avaimet luontoon koulutukseen. Suomen Ladun jäsenyhdistyksille tarjottiin retkeilykummi-infoja. Retkeilykummitoiminta on osa Suomen Ladun aktiivista yhdistystoimintaa.  

PyöräPolku – maastopyöräilyn olosuhdehanke

PyöräPolku -hanke tuotti tietoa maastopyöräilyn olosuhteiden nykytilasta sekä maastopyöräilyn ominaisuuksista ja tarpeista ulkoilun ja luontoliikunnan kannalta. Hanketta koordinoi Suomen Ladussa Tiina Riikonen.

Hankkeessa selvitettiin maastopyöräilyreittien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon haasteita, mahdollisuuksia ja käytäntöjä. Lisäksi etsittiin keinoja kerätä, tuottaa ja jakaa maastopyöräilyn reitti-informaatiota ja muuta olosuhdetietoa ulkoilijoille. Hanke päättyi 31.12.2015

Täältä löydät Pyöräpolku-hankkeen materiaalipankin.
Materiaalipankki sisältää hankkeen tuloksena syntyneen materiaalin hyödynnettäväksi kaikille maastopyöräilystä kiinnostuneille ja lajin edistäjille.

Hankkeen tulosten avulla helpotetaan maastopyöräilyn liikuntapaikkojen ja muiden lajiin soveltuvien luontoalueiden kehittämistä vastaamaan maastopyöräilypaikkojen kasvanutta kysyntää ja lajin erityistarpeita. Samalla selkiytetään maastopyöräilyn asemaa luonnon virkistyskäytössä lähiliikuntana, jokamiehenoikeutena, retkeilynä ja luontomatkailuna muiden ulkoilu- ja terveysliikuntalajien joukossa.

Hankkeessa keskityttin luontoympäristössä tapahtuvan maastopyöräilyn olosuhteisiin: maastopyöräilyreitteihin, polkuihin ja muihin pyöräilyalueisiin.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) liikuntapaikkojen erityisavustuksella. Yhteistyössä ja asiantuntijoina PyöräPolku –hankkeessa ovat mukana mm. Metsähallitus, Suomen Pyöräilykuntien Verkosto ja Suomen Pyöräilyunioni (SPU) sekä liikunta-alan ammattilaiset ja maastopyöräilyn harrastajat. Maastopyöräilyn olosuhdehanke jatkuu syksyyn 2015 asti.

Selvitys ulkoilulain toimivuudesta

Suomen Latu ja OTK Leena Eränkö tekivät ympäristöministeriön tilauksesta selvityksen ulkoilulain toimivuudesta, soveltamisesta ja muutostarpeista. Samalla tehtiin havaintoja ulkoilua koskevasta muusta lainsäädännöstä ja ulkoilun kehittämistä edellyttävistä asioista.

Ulkoilulaki on kapea-alainen, sillä nimestään huolimatta siinä säädetään vain kolmesta erillisestä asiasta: 1) ulkoilureittien perustamisesta reittitoimituksella, 2) leirintäalueiden perustamisesta ja pitämisestä ja 3) valtion retkeilyalueiden perustamisesta.

Ulkoilulaki on ollut voimassa 42 vuotta, vuodesta 1973, ja se on monella tapaa vanhentunut. Uusi perustuslaki, uusi tapa kirjoittaa lakia, lisääntynyt tieto luonnon virkistyskäytöstä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet ulkoilulaille uudistustarpeita.

Selvityksen perusteella luonnon virkistyskäytön ja ulkoilun järjestämiseksi tarvitaan toimia.

  • Ulkoilulaki tulisi päivittää vastaamaan perustuslakia.
  • Ulkoilulakiin tulisi kirjoittaa tavoite ja siinä tulisi määritellä keskeiset termit, kuten virkistysalue.
  • Luonnon virkistyskäyttöön ja ulkoilun järjestämiseen liittyvät kunnan ja valtion tehtävät tulisi selkeyttää.

Muita keskeisiä kehitystarpeita ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain perusteella varattavien virkistysalueiden riittävyyden arvioinnin kriteerien luominen, jokamiehenoikeuksia koskevan neuvonnan jatkuvuuden turvaaminen, luonnon virkistyskäytön perustutkimuksen rahoituksen turvaaminen ja virkistyskäyttöön liittyvän poikkihallinnollisen yhteistyön järjestäminen valtion ja kuntien hallinnossa.

Uudessa hallitusohjelmassa ulkoilulaki ja liikuntalaki kuuluvat niiden 16 lain joukkoon, joista hallitus aikoo säätää lain, jonka mukaan kyseisiä lakeja ei tarvitse noudattaa. Hallitusohjelman liitteen mukaan kunnat voivat jatkossa itse päättää, millä tavalla ne järjestävät näiden lakien mukaisia palveluja.

Lataa selvitys tästä.

Lisätietoja:
Suomen Latu, asiantuntija Anne Rautiainen. Puh. 050 545 6539
Oikeudellinen tarkastelu: OTK Leena Eränkö. Puh. 050 401 9756
Ympäristöministeriö: Ympäristöneuvos Pekka Tuunanen. Puh. 0400 143 934

BOAF – ulkoliikunnan uudet ajatukset maailmalta

Suomen Ladun BOAF-hanke (Benchmarking of Outdoor Activity Facilities) etsi maailmalta ulkoliikunnan uusia tuulia vuosina 2012-2013. Hanketta rahoiti opetus- ja kulttuuriministeriö.

BOAF-hankkeen tavoitteena oli etsiä ja löytää Länsi-Euroopan ja Kanadan parhaita ulkoliikuntaa edistäviä ideoita, uusia lajeja, ulkoliikuntapaikkoja ja yhteistyömuotoja eri organisaatioiden välillä. Hankkeessa tutustuttiin ulkoilun hyviin käytäntöihin sekä uusiin ratkaisuihin ja kehitysmalleihin, joita voitaisiin hyödyntää Suomessa.

BOAF-hankkeen loppuraportti: Ulkoilutavat muuttuvat -katsaus maailmalle

BOAF-hankkeen runsas materiaalipankki. Katso täältä todella mielenkiintoisia juttuja mm. kanadalaisista pulkkamäeistä, eurooppalaisista kiipeilypuistoista ja paljasjalkapoluista ja muista luontotiloista. Materiaalia pääset katsomaan klikkaamalla aihetta: pyöräkrossipankki, maastopyöräily, saksalaiset kävelyreitit, paljasjalkapolut, luistelu luonnonjäällä, kanadalaiset pulkkamäet, kiipeilypuistot Euroopassa, palloliikunta, futisgolf, kaupunkipuistot, ulkoiluolosuhteet kunnissa, ulkoliikuntapaikkojen rahoitus, BOAF-raportti

Boaf hankkeen loppuseminaarissa 12.11.2013 peräänkuulutettiin kuntiin arvokeskustelua siitä, mihin tiukassa taloustilanteessa liikuntarahoja käytetään. Ulkoliikuntaan panostamalla palvellaan eurolla useampia liikkujia kuin kalliita halleja rakentamalla. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito on myös huomattavasti edullisempaa.

Seminaarissa esitettiin myös toive saada kuntiin avoimempaa suunnittelua. Uusia ideoita ja talkooväkeä on yhdistyksissä tarjolla, mutta monissa kunnissa ei olla valmiita ottamaan näitä vastaan. Kolmas sektori tulisi ottaa entistä paremmin mukaan suunnittelemaan liikuntatoimintaa.

Nepal-hanke

Suomen Ladun Nepal-hanke alkoi vuonna 2008 ja loppui vuoden 2014 joulukuussa. Hanke peruistui 96-kilometrisen retkeilyreitin kunnostamiseen ja paikallisen luontomatkailun kehittämiseen Katmandun laaksossa. Hankealue sijaitsi vain tunnin ajomatkan päässä neljän miljoonan asukkaan pääkaupungista. Hankealueen tärkein vierailukohde on Shivapurin kansallispuisto, jonka kävijämäärät nousivat huimasti hankkeen aikana: Shivapurin kansallispuistossa vieraili vuonna 2008 76 605 kävijää, kun vuonna 2012 kansallipuiston portilla rekisteröiyi 154 845 vierailijaa.

Hankkeen kokonaiskulut olivat noin 480 000 euroa, joista Suomen ulkoministeriön avustus kattaa 75 prosenttia. Loput kulut on katettu varainhankinnalla ja hallinnon työllä.

Hankkeen aikana on muun muassa…

  • Istutettu 4 200 puuta
  • Asennettu 219 betonista roskapistettä
  • Koulutettu 468 paikallista ihmistä luontomatkailuun, mm. oppaiksi, majatalon pitäjiksi ja luomuviljelijöiksi
  • Rakennettu 6 vessaa, 17 taukopaikkaa ja 3 yhteisötaloa
  • Kunnostettu reilut 7 kilometriä vaellusreittiä
  • Viitoitettu reitti yli 500 kyltillä ja reittimerkinnällä
  • Järjestetty 58 siivouspäivää reitin varrella

Hanke on hyödyttänyt hankealueella lukuisia erilaisia ryhmiä, majatalojen ja hotellien pitäjiä, paikallisia alityöllistettyjä naisia, työttömiä nuoria, maanviljelijöitä. Jollain tavalla hankkeesta on hyötynyt yli 4 000 ihmistä.

Hyödyt voivat olla uusia taitoja, joilla ansaita elantonsa, kuten vaikkapa sienien viljely tai oppaana toimiminen. Tai hyöty voi tarkoittaa uusia asiakkaita majatalon isännälle ja emännälle.

Hankkeen tavoitteena oli hyödyttää ensisijaisesti vaikeammassa asemassa olevia ryhmiä, naisia, nuoria ja kastittomia. Tässä ei aivan onnistuttu, sillä vaikka hyödynsaajista 86 % kuului ikäluokkaan 16–40, niin kastittomia eli daliteja hyödynsaajista oli vain 2 %. Naisia hyödynsaajista oli myös selkeästi vähemmän kuin miehiä eli vain 34 %.

Tulosta selittää pitkälti Nepalin hierarkkinen yhteiskuntarakenne: naisia ja kastittomia ei ole mukana kaikissa niissä toiminnoissa, joita tässä hankkeessa edistettiin. Esimerkiksi naisen toimiminen eräoppaana Nepalissa on erittäin harvinaista ja herättää yhteisössä pahennusta.

Tutustu loppuraporttiin...

Avaimet luontoon -ulkoilutoimintaa koululaisille

Avaimet luontoon -hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2013-2014. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Avaimet luontoon -koulutus sekä tuottaa koulutusmateriaali. Hankkeessa tuotettiin Avaimet luontoon -ohjaajan opas ja 7 x 45min koulutus.

Avaimet luontoon tuo luontoliikunnan osaksi koulujen aamu- ja iltapäivä- sekä kerhotoimintaa. Avaimet luontoon -toiminnassa luonto nähdään rauhallisena ja kiireettömänä ympäristönä, jossa lapsi voi vapautua arjen rutiineista ja rauhoittua. Luonto on monipuolinen ja virikkeellinen leikki- ja oppimisympäristö, joka kehittää aisteja, hermolihasjärjestelmää ja motoriikkaa. Myös tilojen käyttöastetta voidaan vähentää, kun toimintaa siirretään ilmaiseen ja helposti saavutettavaan lähiluontoon.

Lue hankeraportti.

Terveyttä talviuinnista

Terveyttä talviuinnista -hankkeen kohderyhmiä olivat kunnan henkilöstö ja alueella toimivien yritysten työyhteisöt. Hankkeen tavoitteena oli tuotteistaa talviuinti terveysliikuntamuotona ja lisätä lajin positiivisten terveysvaikutusten tunnettuutta. Tavoitteena oli myös lisätä hankepaikkakunnissa työskentelevien hyvinvointia talviuinnin avulla ja innostaa työyhteisöjen työntekijät uuden terveysliikuntalajin pariin.

Hankkeessa oli mukana seitsemän paikkakuntaa: Espoo, Kalajoki, Kokkola, Kouvola, Loppi, Oulu ja Rovaniemi sekä näillä paikkakunnilla toimivat Suomen Ladun talviuintia edistävät jäsenyhdistykset. Paikallinen Suomen Ladun jäsenyhdistys valmennettiin hankkeen aikana järjestämään talviuintiin ja sen terveysvaikutuksiin liittyvää opastusta ja koulutusta sekä tuotteistamaan talviuinti hyvinvointipalveluna.

Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2009 - 31.08.2012.

Kasvattaja-hanke

Yli 600 opiskelijaa opettajineen saivat virikkeitä ja koulutusta luontoliikuntaan sekä lähiluonnon hyödyntämiseen Suomen Ladun Kasvattajista luontoliikuttajiksi -hankkeesta.

Päiväkodeissa ja kouluissa on viime vuosina herännyt kiinnostus hyödyntää luontoa opetuksessa. Kouluttajat ovat kuitenkin toivoneet enemmän välineitä ja valmiuksia luontoliikunnan ohjaamiseen.

Vastauksena tähän Suomen Latu aloitti vuonna 2010 Kasvattajista luontoliikuttajiksi -hankkeen. Tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden tietoa luontoliikunnasta, mutta myös motivoida kasvatusalan oppilaistosten opettajia integroimaan luontoliikunnan menetelmiä osaksi opetuksen sisältöjä.

Kohderyhmäksi valittiin yliopistolliset lastentarhanopettajia kouluttavat yksiköt sekä luokanopettajakoulutuslaitokset. Yhteistyökumppaneiksi valikoituivat Oulun, Rauman ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitokset.

Oppilaitokset toivoivat yhteistyötä erityisesti käytännön harjoitusten, luentojen ja opinnäytetöiden muodossa. Suomen Ladun kouluttaja oli mukana useilla kursseilla esittelemässä järjestön lasten ja nuorten toimintaa ja ohjaamassa käytännön harjoitteita maastossa. Lisäksi oppilaat suorittivat osana opintojaan Metsämörrin ja Muumien hiihtokoulun ohjaajakoulutuksia.

Hankkeen yhteydessä tehtiin myös opinnäyteyhteistyötä ja kehitettin uusi Muumien lumikenkäily-toimintamuoto sekä aloitettiin Muumien retkeilykoulun suunnittelua.

Kaksivuotinen hanke päättyi joulukuussa 2012 hyvin tuloksin. suomen Latu pyrkii jatkossakin järjestämään ohjaajakursseja yhdessä yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Lue hankeraportti.

SULKA II -hanke

Sulka II (Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus) -hankkeen tarkoituksena oli selvittää kuntien ulkoiluolosuhteiden muutos, nykytila ja tulevaisuuden ennusteet. Hankkeessa kartoitettiin 15 kunnan ulkoiluolosuhteet, tarkasteltiin olosuhteita kuntalaisten tarpeiden näkökulmasta ja kerättiin malleja ulkoiluolosuhteiden kehittämiseksi. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriövuosina 2009-2011. 

Sulka II -hanke toimii 10-vuotisseurantaselvityksenä vuosina 1998–2000 toteutetulle Sulka I -hankkeelle, jossa selvitettiin yli 400 kunnan ulkoilumahdollisuudet. Kuntakäyntien perusteella todettiin, että Suomessa oli todella paljon erilaisia ulkoilupaikkoja ja -palveluita, mutta niiden taso on usein heikko tai korkeintaan tyydyttävä. Ulkoilun kehittäminen ei ollut pysynyt muun liikuntapaikkarakentamisen vauhdissa.

Sulka II-hankkeen päätteeksi julkaistiin valtakunnallinen raportti, jossa kuntien ulkoilumahdollisuuksien nykytilaa ja kehitystä arvioidaan mukana olleiden 15 kunnan aineistojen perusteella.

Sulka II -hankkeen tavoitteena oli myös kerätä tietoa kuntien hyvistä käytännöistä ulkoilun edistämisessä. Ajatuksena oli selvittää, mitkä asiat ovat avainasemassa hyvän ulkoilukunnan syntymisessä ja kehittämisessä. Tietoa malleista ja hyvistä käytännöistä löydät hankkeen julkaisuista.

Katso hankkeen loppuraportti tästä

Sulka II -hankkeen materiaaleja:
Hyvät käytännöt -julkaisu

Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät

Katso Sulka I -hankkeen loppuraportti tästä.