Käynnissä olevat hankkeet

LUODE - luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

Hanke on vuosina 2018-2020 toteutuva kuuden osatoteuttajan ESR-rahoitteinen hanke.

Hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa.

Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö toimii päätoteuttajana hankkeen kokonaisuudesta ja hallinnoinnista, edistää osatoteuttajien välistä yhteistyötä ja hankeen kokonaistavoitteiden saavuttamista sekä osallistuu verkostojen rakentamiseen ja sidosryhmätyöhön.

Suomen Latu ry vastaa osatoteuttajana nuorten mahdollisuudesta osallistua ohjausvalmiuksia kehittävään luontoliikuntaan ja vapaaehtoistyöhön Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Hankkeen avulla tarjotaan nuorille myös mahdollisuus osallistua taidetta ja luontoliikuntaa yhdistäviin toiminnallisiin ympäristö- ja yhteisötaideprojekteihin yhdessä taideyliopiston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Suomen Latu on hankkeessa myös kehittämässä luontoliikuntapainotteisen sisällön tuomisesta TET- ja TTO-materiaalipakettien suunnitteluun ja ottaa hankeen aikana harjoittelijoita Suomen Ladulle testaamaan luontopainotteisia harjoittelun sisältöjä ja käytäntöjä.

Osatoteuttajina Suomen Ladun lisäksi hakkeessa ovat

  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti, joka vastaa osatoteuttajana yrittäjyyskasvatuksen pedagogisesta osaamisesta
  • Outward Bound Finland ry, joka vastaa elämys- ja seikkailupedagogisesta osaamisesta ja nuorten tuomisesta luonnon pariin sekä luonnon käyttämisestä oppimisympäristönä.
  • Suomen Urheiluopisto, Vierumäki vastaa osatoteuttajana monialaisten oppimistilanteiden ja -ympäristöjen tuomisesta ja kehittämisestä ammattiin opiskeleville nuorille heidän osallisuuden, vastuunkannon ja itseohjautuvuuden lisäämiseksi.
  • Taideyliopisto vastaa osatoteuttajana taide- ja mediaosaamisen monipuolisesta tarjonnasta, joilla tuetaan erityisesti nuorten minäpystyvyyden kokemuksia ja yhteistyötaitojen kehittymistä.

 

 

www.luodehanke.fi

Yhteystiedot

Elli Keisteri-Sipilä
Hankesuunnittelija
etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi
puh. +358 50 327 1202
Suomen Latu
Radiokatu 20
00240 Helsinki

 


Perheliikunnan kehittämishanke

Suomen Ladun jäsenyhdistykset ovat liikuttaneet perheitä toiminnassaan monipuolisesti vuosikymmenten ajan ja Suomen Latu on perheliikunnan johdonmukaisen kehittämisen pioneeri. Idea hankkeesta syntyi Suomen Ladun strategiatyössä, kun perheliikunnan edistäminen jäsenyhdistyksissä valittiin yhdeksi painopisteeksi. Tarkoituksena on edelleen vahvistaa omien jäsenyhdistystemme työtä perheliikunnan saralla. Hankkeessa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hengitysliitto ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Allergia- ja astmaliitto ja Mielenterveysseura ry. Näin saamme hankkeessa tuotetut käytännöt mahdollisimman laajaan käyttöön.


Hankkeen tavoitteena on kehittää vuosina 2016-19 uutta toimintaa, toimintamalleja, koulutusta ja materiaaleja vähän liikkuvien perheiden liikuttamiseksi. Yhdistyksiä ja muita toimijoita kannustetaan toteuttamaan perheille suunnattua, elämyksellistä, matalan kynnyksen toimintaa lähellä perheitä. Toimintamalleissa hyödynnetään lähiluontoa ja samalla kehitetään lasten ja aikuisten luontosuhdetta. Tavoitteena on innostaa perheitä ulkoiluun ja lähiliikuntaan uusien toimintamuotojen ja verkoston avulla.


Toimintaa toteuttaville tahoille tuotetaan uusia ideoita perhetoiminnan järjestämiseen ja lähialueiden hyödyntämiseen eri lajeissa, leikeissä ja peleissä. Myös olemassa oleviin lajeihin tuotetaan uusia perhesovelluksia. Toimintamuotojen kantavana ideana on myös osallistaa perheitä toiminnan ja olosuhteiden luomiseen. Toiminnat voivat olla ohjattuja tai omatoimisesti toteutettavia ja niissä huomioidaan eri vuodenajat, pimeän ja valoisan aikaan toteutettavat aktiviteetit sekä eri toimintaympäristöt ja eri-ikäiset lapset.

Lisää tietoa perheliikunnasta ja sen ohjaamisesta sekä toimintavinkkejä löydät sivulta www.suomenlatu.fi/perheliikunta


Yhteystiedot

Susanne Blomqvist
Hankesuunnittelija
etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi
puh. +358 44 722 6322
Suomen Latu
Radiokatu 20
00240 Helsinki