Luonnos hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta

25.08.2022|Lausunnot

Suomen Latu pitää oleellisen tärkeänä, että luonnonsuojelulain nojalla perustetuissa kansallis- ja luonnonpuistoissa, sekä muilla luonnonsuojelualueilla turvataan ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö. 

Suomen Latu pitää tärkeänä myös sitä, että kansallispuistoja säätelevät lait, asetukset, sekä kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat mahdollisimman saman suuntaiset kansallispuistoista riippumatta. Tämä lisäisi niiden noudattamista.

Lausunto 23.8.2022.

Alta voit ladata koko lausunnon PDF-muodossa.

Liitteet


suomen-ladun-lausunto-23082022