Ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö ovat tärkeitä suomalaisille

12.10.2022|Ulkoile

Tiedote Ulkoilufoorumin ja Luonnonvarakeskuksen järjestämän Ulkoilun nykyhetki, haasteet ja tulevaisuus -webinaarista.

“Luonnon virkistyskäyttömme on kansainvälisestikin vertaillen esimerkillistä. Suomi on Euroopan unionin ulkoilullisin maa. Lapsista ikäihmisiin, kautta maan, maaseudulta kaupunkeihin - ulkoilu on koko kansan asia”, totesi ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon valtiosihteeri Terhi Lehtonen avatessaan torstaina 6.10.2022 ulkoilujärjestöjen yhteistyöelimen Ulkoilufoorumin ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämän Ulkoilun nykyhetki, haasteet ja tulevaisuus -webinaarin.

Webinaarissa tuotiin lukuisia luonnonvirkistyskäyttöön liittyviä faktoja esille, jonka perusteella voi todeta ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön olevan tärkeää suomalaisille. Keväällä julkaistu Luken tekemä Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus (LVVI3) kertoo, että suomalaisesta aikuisväestöstä 96 prosenttia ulkoilee. Tämä tarkoittaa aikuisväestössä 4,1 miljoonaa ulkoilijaa. Ja edelleen ulkoilua harrastetaan keskimäärin 3,5 kertaa viikossa tarkoittaen 600-740 miljoonaa virkistyskertaa vuodessa. Koronapandemian myötä ulkoilun määrä kasvoi ja ulkoiluympäristöt helpottivat sopeutumista pandemian rajoituksiin.

Kuntien rooli nousi tilaisuudessa myös esille. Kunnilla on merkittävä rooli ulkoilun ja terveyden edistämisessä, sillä lähes 60 prosenttia lähivirkistyksestä suuntautuu kuntien ylläpitämille alueille. Kuntalaisten liikkumisen lisäämiseen tarvitaan jatkossa paremmin mukaan kaikki kunnan hallinnonalat. Kaupunkien tiivistyessä ja kasvaessa on tärkeää, että lähiluonto turvataan ulkoilua ja terveyshyötyjä varten. Luontosuhteen kehittymistä on turvattava erityisesti suurissa kaupungeissa.

Toisena suurena kokonaisuutena webinaarissa käsiteltiin viime toukokuussa julkaistua kansallista luonnon virkistyskäytön strategiaa. Valtioneuvoston hyväksymässä strategiassa visiona on panostaminen luonnon virkistyskäytön edistämiseen kansallisena menestystekijänä. Lisäksi tavoitteena on, että lähiluonto on noussut arvoonsa päätöksenteossa. Yhä useampi on löytänyt itselleen sopivan tavan liikkua ja olla luonnossa, jaa väestön terveys ja hyvinvointi ovat parantuneet.

Seurannat, kuten LVVI-tutkimus ja ensimmäistä kertaa Suomessa laadittu kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia ovat erittäin tärkeitä edistettäessä ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä maassamme. Ne tuovat faktaa ja yhteistä suuntaa erittäin monelle suomalaiselle tärkeitä ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä edistettäessä.

Webinaarin sanoman voisi kiteyttää niin, että ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön kannattaa panostaa ja niitä tulee edistää. Kaikin tavoin kestävästä luonnon virkistyskäytöstä kiittävät sekä kansanterveys, luonto kuin kansantalouskin. Ulkoilumahdollisuuksien ja alueiden kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuutta tulee tarkastella jatkossa paremmin alueellisesti. Kuntien suunnitelmallisia vahvempia panostuksia asukkaiden ulkoiluun, reitteihin ja luonnon virkistysarvoja lisäävään hoitoon. Tilaisuudessa tuotiin esille myös ulkoilijoiden vastuu luonnosta ja että ulkoilijoiden on tärkeää tuntea jokamiehenoikeudet. Tärkeää onkin pohtia, kuinka kasvava harrasteiden lajikirjo, ulkoiluolosuhteiden muuttuminen ja ympäristön muutokset vaikuttavat ulkoilun kaikkinaiseen kestävyyteen ja millaisia toimia tarvitaan sen edistämiseen.


Luken tekemä Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551856/luke-luobio_41_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164145/VN_2022_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 

Ulkoilufoorumi on 20 ulkoilualan järjestön yhteistyöelin.

Ulkoilufoorumin päämääränä on

  • Ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä
  • Turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan
  • Edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan
  • Vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla
  • Edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta

Lisätietoja

Hannu Tiusanen, Ulkoilufoorumin puheenjohtaja, puh. 044-4938469 ja sposti hannu.tiusanen@suomenlatu.fi

Marjo Neuvonen, tutkija, Luonnonvarakeskus, puh. 029-5325406 ja sposti marjo.neuvonen@luke.fi