Liikkumattomuuden vähentämiseen kiinnitettävä huomiota

09.05.2014|Ulkoile

10.5. vietetään Liiku terveemmäksi -päivää. Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta antoi lausunnon liikkmattomuuden vähentämisestä poliittisin keinoin.

Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että fyysinen inaktiivisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon valtion liikuntapolitiikassa. Vaikka poliittinen ohjaus yksin ei aktivoi ihmisiä liikkeelle eikä vähennä liikkumattomuutta, vahvoilla kannanotoilla ja niistä seuraavilla toimenpiteillä olisi merkittävä vaikutus esimerkiksi ihmisten päivittäisten työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan ympäristöjen sekä yleisen ilmapiirin rakentamisessa ja muokkaamisessa liiallista istumista ja muuta liikkumattomuutta vähentäviksi.

Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan istuminen on itsenäinen kuoleman ja useiden vakavien sairauksien riskiin, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä, riippumatta harrastetun liikunnan määrästä. Nämä tulokset tulee ottaa täydellä painoarvollaan huomioon myös valtionhallinnon kannanotoissa ja päätöksissä. Kaikkien keskeisten tutkimustahojen ja valtionhallinnon toimijoiden tulee sopia yhteinen ja selkeä työnjako mahdollisimman laajan tietopohjan koostamiseksi ja ylläpitämiseksi fyysisen inaktiivisuuden haitoista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Näiden tietojen pohjalta tulee laatia suositukset fyysisen inaktiivisuuden vähentämiseksi täydentämään nykyisiä fyysistä aktiivisuutta koskevia suosituksia.

Vaikka päivittäisen istumisen vähentämistyö on fyysisen aktiivisuuden lisäämistä, Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta korostaa, että liikkumattomuuden vähentämisessä on kyse varsin erilaisesta vaikuttamistyöstä kuin liikunnan edistämiseen tähtäävissä toiminnoissa. Kuten sosiaali- ja terveysministeriön Muutosta liikkeellä -julkaisussa [Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10] todetaan, istuminen on ihmisten arjessa, esimerkiksi työ- ja opiskeluympäristöissä tällä hetkellä valitettavan usein ainoa sosiaalisesti hyväksytty olemisen muoto! Esimerkiksi äskettäin julkaistun korkeakoululiikunnan barometrin mukaan mediaani koreakouluopiskelija istuu 9-10 tuntia vuorokaudessa. Fyysisen inaktiivisuuden laajempi huomioon ottaminen tutkimustulosten viitoittamaan suuntaan tukisi omalta osaltaan sosiaalisen ilmapiirin muutosta istumista vähentävään suuntaan – sillä ihmistä ei ole luotu istumaan vaan liikkumaan!

Kansallisten toimenpiteiden ohella tarvitaan myös jokaisen yksittäisen kansalaisen toimia. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta haastavatkin kaikki tahot ja toimijat tekemään vuoden loppuun mennessä ainakin yhden istumista vähentävän asian tai teon, esimerkiksi pitämällä kokouksessa puheenvuorot seisten. Kutsumme kaikkia lähettämään istumisen vähentämiseen liittyviä kuvia, ideoita ja kokemuksia sosiaaliseen mediaan aihetunnisteella #liikuterveemmaksi.  Lähetetyt kuvat ja tiedot kootaan yhteen ja julkaistaan myös muiden kannustamiseksi istumisen vähentämiseen.