Suomen Ladun strategia vuosille 2016-2021

Visio

Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Perustehtävä

Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina.

Strategiset painopisteet ja sisällöt

Suomen Latu, sen jäsenyhdistykset ja jäsenet toimivat valtakunnallisella, alueellisilla, mutta erityisesti paikallisilla tasoilla. Tämä luo vahvan perustan yksilön ja yhteisön tarpeille harrastaa liikuntaa ulkona mahdollisemman usein ja monipuolisesti. Vision ja perustehtävän toteuttamiseksi Suomen Latu on valinnut kolmen strategisen painopistealueen alle yhdeksän sisältöä, joita toteutetaan Suomen Ladun arvojen sekä toimintatapojen mukaisesti matkalla kohti visiota:

ULKOILE

  • Uudistamme koulutukset vastaamaan ulkoilijoiden ja yhdistysten koulutustarvetta
  • Etsimme uusia ulkoilutapoja ja -lajeja ulkoilijoille
  • Järjestämme valtakunnallisia teemapäiviä

OSALLISTU

  • Ylläpidämme ja kehitämme keskitettyjä jäsen- ja yhdistyspalveluita (jäsenrekisteri ja Latu ja Polku -lehti)
  • Vahvistamme vapaaehtoistoimintaa jäsenyhdistyksissä, latualueilla ja Suomen Ladussa

VAIKUTA

  • Tuemme yhdistyksiä paikallisessa ulkoiluolosuhteiden vaikuttamistyössä
  • Vahvistamme mielikuvaa Suomen Ladusta ja sen jäsenyhdistyksistä koko kansan liikuttajana, ulkoilun puolestapuhujana, uudistushenkisenä ja aikaansa seuraavana toimijana
  • Turvaamme ja kehitämme ulkoilumahdollisuuksia hyvinvoinnin ja kansanterveyden edistämiseksi
  • Houkuttelemme liikkumaan ja tukemaan toimintaamme sähköisillä liikkumis- ja osallistumiskanavilla sekä -tavoilla


Arvot ja niihin liittyvät toimintatavat

Kaikilla on oikeus ulkoilla

Vaikutamme siihen, että kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus ulkoilla omalla tasollaan, omista lähtökohdistaan, yksin tai seurassa, omalla paikkakunnallaan – sukupuoleen, ikään, kulttuuritaustaan, terveyteen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Järjestämme kaikille sopivia ulkoiluhetkiä ja osallistumme muiden järjestämiin tapahtumiin. Ulkoilu näkyy osana arkipäiväämme, esimerkiksi hyötyliikuntana ja liikunnallisina työtapoina.

Ulkoilemme hyvinvoivassa ympäristössä nyt ja tulevaisuudessa

Ulkoiluympäristöt ovat toimintamme perusedellytys. Omin lihasvoimin luonnossa saadut kokemukset vahvistavat kestävää luonto- ja ympäristösuhdetta. Vältämme tarpeetonta luonnon kulumista tai häirintää. Arvostamme lähiympäristöä ja luonnossa liikkumista. Nautimme ulkoilusta viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta siihen. Vaalimme jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia. Kaikessa toiminnassamme ohjaamme ulkoilijoita kokonaisvaltaisesti ympäristövastuullisiin toimintatapoihin.

Tietomme ja toimintamme ovat kaikille avoimia

Toimintamme on kaikille avointa, ja siihen on helppo tulla mukaan. Välitämme tarpeellista tietoa toiminnastamme kiinnostuneille. Avoimuus ilmenee luottamuksena, sitoutumisena ja kunnioituksena toimintaamme kohtaan.

Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen

Arvostamme vapaaehtoistemme työn tuloksia. Ihmiset ovat omasta halustaan mukana toiminnassamme. Tuemme omaehtoista osallistumista ja omatoimisuutta. Palkatun henkilöstön tehtävänä on luoda, ylläpitää ja tukea vapaaehtoistoiminnan puitteita.

Olemme rohkeita kokeilemaan uutta ja uudistumaan

Aika ja yhteiskunta muuttuvat. Myös ulkoilutavat ja -paikat muuttuvat. Jos järjestö ei uusiudu vähintään yhtä nopeasti kuin sitä ympäröivä maailma, sen toiminta hiipuu. Etsimme, kehitämme ja edistämme jatkuvasti uusia toimintamuotoja, tapoja, yhteistyömuotoja ja viestintäkeinoja. Kunnioitamme perinteitä, mutta uskallamme myös luopua vanhasta.