Vuosikertomus 2015

Suomen Ladun toimintavuosi 2015 onnistui niin paikallisesti, alueellisesti kuin koko järjestönkin näkökulmasta tarkastellen mainiosti. Järjestön perustehtävä eli kaikenikäisten ihmisten ulkoilun ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen kaikkina vuodenaikoina toteutui ja näkyi lukemattomina käytännön toimina, tapahtumina ja tilaisuuksina.

Suomen Latua arvostetaan järjestönä tänä päivänä yhä enemmän vahvana ja osaavana ulkoilun ja retkeilyn sekä liikuttamisen asiantuntijana, jolla on myös tahto ja kyky vaikuttaa ulkoilun ja liikkumisolosuhteiden parantamiseen.
Yhdistysten toiminta pohjautuu paikallisten olosuhteiden ja edellytysten tuntemiseen. Toiminta on sosiaalista ja toisista ihmisistä välittävää. Aktiivinen ja aito sidosryhmätoiminta on tärkeää.

Suomen Latuun kuuluu tänä päivänä 199 jäsenyhdistystä, joissa on henkilöjäseniä yhteensä yli 80 000. Vuonna 2015 henkilöjäsenten määrä kasvoi lähes 2 000 uudella jäsenellä. Voimakas kasvu kertoo oivallisesti siitä, että yhdistykset, alueellinen yhteistyö ja Suomen Latu järjestönä ovat osanneet tarjota ihmisiä kiinnostavia liikuntalajeja, joiden harrastaminen tuo mukanaan aidon fyysisen hyvänolon tunteen, lisää sosiaalista kanssakäymistä sekä luonto- ja kulttuuriperinne-elämyksiä.

Jäsenyhdistyspalvelujen kehittämisen ohella järjestön koulutustoimintaa on tietoisesti lisätty ja monipuolistettu vastaamaan aiempaa paremmin yhdistysten ja liikkuvien ihmisten tarpeita.

Latu ja Polku -lehden ohella järjestöviestintään tarkoitettu Liikuttaja-lehti on muuttuu verkkolehdeksi. Järjestö pyrkii jatkossakin kehittämään toimintaa sähköisillä liikkumis- ja osallistumiskanavilla.

Suomen Ladun toimintaa ja toimintatapoja on edistetty myös arviointityön ja tutkimustoiminnan tulosten avulla. Järjestön toimintoja ja taloutta seurataan toimivan raportoinnin avulla, ja ongelmiin halutaan tarttua määrätietoisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Lokakuussa Asikkalan liittokokous hyväksyi järjestölle perusteellisen ja vuorovaikutteisen valmistelun tuloksena uuden strategian vuosille 2016-2021. Sen painopisteet ”ulkoile”, ”osallistu” ja ”vaikuta” konkreettisine toimenpiteineen antavat hyvät lähtökohdat niin yhdistysten, alueiden kuin koko järjestön tulevien vuosien toiminnoille.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia yhdistyksiä, Suomen Ladun luottamushenkilöitä, toimiston ja Kiilopään henkilöstöä ja yhteistyötahoja osaavasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä sekä innostavasta ja idearikkaasta asenteesta kuluneena toimintavuonna 2015.

Pekka Alanen
puheenjohtaja