Aineistopankki

Tältä sivulta löydät Suomen Ladun toimintaan liittyvät julkiset aineistot, kuten turvallisuusasiakirjat ja matkalaskut.

Matkalaskut

Talous ja verotus

Ei tiedostoja

Turvallisuusasiat

Kuluttajaturvallisuuslaki (22.7.2011/920) tuli voimaan vuoden 2012 alusta. Lain mukaan toiminnanharjoittajalla on huolellisuusvelvollisuus eli tämän on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.

Kuluttajaturvallisuuslaki koskee tietyissä tilanteissa myös yhdistyksiä. Laki määrittelee yhdistyksen palvelun tuottajaksi aina kun toimintaan voi osallistua yhdistyksen ulkopuolinen henkilö tai yhdistys tuottaa jäsenistölleen tai ulkopuolisille esim. yrityksille maksullisia, taloudellisesti tuottavia palveluita.

Jokainen jäsenyhdistys on itse vastuussa oman yhdistyksensä toiminnan turvallisuudesta.

Yhdistyksen hallituksen pöytäkirjaan tulee merkitä päätökset toiminnan turvallisuuden valmistelu- ja suunnittelutyöstä. Yhdistyksen yleiset toimintatavat ja turvallisuuden huomioiminen niissä kirjataan yhdistyksen turvallisuusasiakirjaan, joka kokoaa yhdistyksen eri toimintamuodot, suorituspaikkojen olosuhteet, vastuuhenkilöt, toimintaan osallistujien kunto- ja riskitason, työnjaon toimijoiden kesken ja turvallisuutta edistävät toimintatavat.

Yhdistyksellä on moraalinen ja juridinen vastuu toteuttaa toimintaa mahdollisimman turvallisesti ja laadukkaasti. Yhdistys voi joutua korvausvelvolliseksi ulkopuoliselle, sopimuskumppanilleen, omalle jäsenelleen tai täysin ulkopuoliselle aiheuttamastaan vahingosta.

Yhdistyksen omille jäsenilleen järjestämät tapahtumat eivät kuulu kuluttajapalveluita säätelevän lainsäädännön piiriin, mutta tapahtumien laatu ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Vastuu yleisen kokouksen, yleisötilaisuuden, tapahtuman tai palvelun turvallisuudesta on aina ensisijaisesti tilaisuuden järjestäjällä. Vastuu ei siirry ilmoituksen tai mahdollisen tarkastuksen myötä viranomaiselle.

Ei tiedostoja